Kreditvillkor för Minifinans AB

1. ALLMÄNT
1.1. Minifinans AB (556666-0642), Hantverksvägen 15, 436 33 ASKIM, bedriver verksamhet med lån- och kreditgivning med tillstånd från Finansinspektionen att enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter lämna krediter till konsumenter. Lån- och kreditgivningen erbjuds av Minifinans AB, under deras varumärke Minifinans.

1.2. Nedan följer de villkor som reglerar avtalsförhållandet mellan Minifinans och konsumenten. Utöver dessa kreditvillkor finns en Integritetspolicy som anger hur Minifinans behandlar Kredittagarens personuppgifter under och efter kreditgivningen. Dokumentet SEKKI, Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation.

2. INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
2.1. Minifinans behandlar personuppgifter som lämnas i samband med kreditansökan och intresseanmälan, vid användning av Minifinans kanaler och hemsida samt när avtal ingås eller personuppgifter som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag, t ex vid kreditupplysning. När kontakter sker via telefonsamtal kan personuppgifter komma att behandlas även genom inspelning.

2.2. I samband med att kundrelation inleds och vid vissa internationella utbetalningar kan Minifinans enligt lag behöva kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor.

2.3. För att hålla personuppgifter aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register.

2.4. Personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Minifinans ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan dessutom komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Om konsumenten inte begärt direkt reklamspärr kan Minifinans också använda uppgifterna för marknadsföring i syfte att kunna erbjuda konsumenten personlig och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster, baserat på konsumentens befintliga användning av Minifinans produkt, förändringar i användningen, beteende och rörelsemönster i Minifinans kanaler m.m.

2.5. För de ändamål som nämnts ovan kan personuppgifter komma att lämnas ut till och behandlas av Minifinans koncernbolag, samarbetsparters till Minifinans t.e.x kreditupplysningsbolag, inkassobolag och banker. I vissa fall är Minifinans skyldig att lämna uppgifter till myndigheter t ex till Skatteverket och Finansinspektionen.

2.6. Konsumenten äger rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas eller tas bort. Konsumenten kan också göra en skriftlig anmälan till Minifinans om konsumenten inte vill att uppgifter ska användas för direkt marknadsföring.
Här hittar du vår integritetspolicy

3. KREDITEN
3.1. Minifinans, härefter ”Kreditgivaren”, erbjuder konsumenter, härefter ”Kredittagare”, penninglån om belopp mellan 500 kronor upp till 5 000 kronor. Lånet kan återbetalas i sin helhet redan vid första avisering eller genom månatliga avbetalning på upp till 12 månader. Kreditgivaren debiterar ingen löpande ränta för lånet och påför inte heller eller några förlängningskostnader.

3.2. För att kunna låna hos Kreditgivaren måste du som Kredittagare uppfylla följande grundläggande krav.
3.2.1. Vara folkbokförd i Sverige,
3.2.2. Vara mellan 20-65 år vid ansökningstillfället,
3.2.3. Inneha ett mobilabonnemang registrerat i ditt namn,
3.2.4. Inte ha någon betalningsanmärkning,skuldsaldo eller aktuella förelägganden hos Kronofogdemyndigheten,
3.2.5. Ha en årsinkomst om minst 120 000 kronor/år,
3.2.6. Inte ha skyddad identitet.
3.3. Därtill kan kreditansökan komma att avslås av annan anledning exempelvis om Kredittagaren inte godkänns vid kreditprövningen.

4. FRÅN KREDITANSÖKAN TILL UTBETALNING AV KREDITBELOPPET
4.1. Ansökan sker genom hemsidan www.minifinans.se.

4.2. Kreditgivaren gör alltid en kreditprövning på respektive kreditansökan. Godkänd kreditprövning är en förutsättning för att kreditansökan ska beviljas. Kreditbedömningen utgår från den information som Kredittagaren själv uppger, därtill inhämtas information om Kredittagaren genom kreditupplysningsbolaget: Decidas Kreditinformation, som är ett bolag inom Alektum Group koncernen. Kreditgivaren vill även informera låntagaren att vid överlåtelse/missbruk av kredit kan även använda andra kreditupplysningsbolag som UC, Bisnode, eller Syna.

4.3. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan eller föreslå samt bevilja en lägre kredit än det kreditbelopp som Kredittagaren ansökt om.

4.4. Vid godkännande av de dessa kreditvillkor samt beviljande av kreditansökan har Kredittagaren ingått ett kreditavtal med Kreditgivaren.

4.5. Kreditgivaren meddelar Kredittagaren om kreditbeslutet via E-post och SMS. Meddelandet innehåller instruktioner för betalning av uppläggningsavgift. När uppläggningsavgiften har betalats utbetalar Kreditgivaren beviljat kreditbelopp till det konto som Kredittagaren angivit i ansökan.

5. ÅTERBETALNING
5.1. Lånet ska återbetalas genom månatliga avbetalningar till Kreditgivarens Bankgiro 5484-0830

5. Storleken på delbetalningarna bestäms efter vilket belopp Kredittagaren lånar och lånets löptid.

5.2. Kredittagaren tillställs skriftlig avisering via post månadsvis innehållande betalningsuppgifter. Observera att skyldighet att erlägga betalning föreligger även om ingen avisering erhållits. Betalningen inklusive avgift ska vara Kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen.

5.3. Betalning anses ha kommit Kreditgivaren tillhanda när betalning skett i enlighet med Kreditgivarens anvisningar. I det fall Kredittagaren har angivit fel OCR-nummer i samband med betalningen anses inte betalningen kommit Kreditgivaren tillhanda förrän Kreditgivaren manuellt har hittat och korrigerat betalningen.

5.4. Kredittagaren har rätt att när som helst, utan ytterligare avgift, betala av lånet i förtid.

5.5. Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning sker på kapitalbeloppet. Hur Kredittagarens betalningar fördelas anges närmare i dokumentet ”Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation”.

5.6. Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under kreditförhållandet få en sammanställning över när kreditbeloppet och avgifter ska betalas.

6. AVGIFTER/KOSTNADER
6.1. Kreditgivaren tar ut en uppläggningskostnad om 385 kronor. Kostnaden betalas av Kredittagaren i samband med att kreditansökan beviljas och innan utbetalning av beviljat kreditbelopp sker. Om Kredittagaren sedan tidigare har ett obetalt aktivt pågående lån hos Kreditgivaren och trots detta ansöker om nytt lån samt betalar angiven uppläggningskostnad kommer återbetalningen av uppläggningskostnaden vid ett avslag av aktuell låneansökan att reduceras med 95 kronor. Detta sker bland annat i syfte till att täcka Kreditgivarens kostnader i samband med utförandet av tjänsten. Detsamma gäller om Kredittagaren vid tillfället för kreditansökan har aktiva skulder eller betalningsförelägganden hos Kronofogdemyndigheten.

6.2. Kreditgivaren tar ut en administrativ aviseringsavgift från 41- 79 kronor för våra lån.

6.3. Totalkostnad:
– 500 kr kostnad: 41 kr Total kostnad 541 kr
– 1000 kr kostnad 385 kr + 41 kr= 536 kr Total kostnad 1 426 kr
– 1500 kr kostnad 385 kr + 79 kr= 574 kr Total kostnad 1 964 kr
– 2000 kr kostnad 385 kr + 79 kr= 574 kr Total kostnad 2 464 kr
– 2500 kr kostnad 385 kr + 79 kr= 574 kr Total kostnad 2 964 kr
– 3000 kr kostnad 385 kr + 79 kr= 574 kr Total kostnad 3 464 kr
– 3500 kr kostnad 385 kr + 79 kr= 574 kr Total kostnad 3 964 kr
– 4000 kr kostnad 385 kr + 79 kr= 574 kr Total kostnad 4 464 kr
– 4500 kr kostnad 385 kr + 79 kr= 574 kr Total kostnad 4 964 kr
– 5000 kr kostnad 385 kr + 79 kr = 574 kr Total kostnad 5 464 kr

6.4. Beräkning ovan avser endast om återbetalning görs inom 30 dagar vid längre återbetalningstid betalas endast 41-79 kr på lånat belopp t ex Lånebelopp 1 000 kronor + 385 + 41 = Blir 1426 kronor att återbetala månad 1. Önskar låntagaren återbetala hela beloppet månad 2 så kostar lånet 385 kr + 41 kr + 41 kr = 1467 kronor blir totalkostnaden fördelat på 2 månader avrundat till 734 kronor per månad att återbetala vid avbetalning under 2 månader.

7. ÅNGERRÄTT
7.1. Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) rätt att inom fjorton (14) dagar från den dag kreditavtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt och därmed frånträda kreditavtalet. Kredittagaren måste då inom angiven tid lämna meddelande till Kreditgivaren om att han eller hon avser använda sin ångerrätt. Sådant meddelande ska lämnas till Kreditgivaren genom e-post, telefon eller brev till adressen: Hantverksvägen 15, 436 33 ASKIM. Kredittagaren har alltid rätt att sända sådant meddelande utformat enligt Konsumentverkets ångerblankett, (http://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf). Observera att ångerblanketten ska sändas till Kreditgivarens adress enligt ovan och inte till Konsumentverket. Om kredittagaren ångrar mer än 1 lån inom 3 månader kommer Minifinans automatiskt att spärra personen för nya krediter under en längre tid. Detta för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

7.2. Om Kredittagaren utövar sin ångerrätt, ska han eller hon snarast och senast inom trettio (30) dagar från den dag då denne lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits. Har kreditavtalet varit förenat med ränta ska återbetalningen även omfatta tillägg för upplupen ränta på det utbetalda beloppet. Räntan ska utgå från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då den återbetalas.

7.3. Kreditgivaren ska senast inom 30 dagar från den dag då Kreditgivaren tog emot Kredittagarens meddelande om att kreditavtalet frånträds betala tillbaka de avgifter som Kredittagaren har betalat med anledning av krediten.

8. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH PÅMINNELSEAVGIFT
8.1. Inkommer betalning för sent enligt kreditavtalet har Kreditgivaren rätt att påföra dröjsmålsränta beräknat på vid var tid förfallet belopp med en räntesats om tre (3) procentenheter per månad till dess att betalning sker. I det fall en skriftlig betalningspåminnelse skickas ut via post eller e-post debiteras Kredittagaren en påminnelseavgift om sextio (60) kronor.

8.2. Överlämnas fordran för inkassering tillkommer lagstadgade inkassokostnader samt eventuella kostnader för myndighetsåtgärder.

9. UPPSÄGNING AV KREDIT I FÖRTID
9.1. Kreditgivaren äger rätt att säga upp kreditavtalet i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av Kreditfordringen enligt Kreditavtalet.
b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av Kreditkostnaden enligt Kreditavtalet och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter.
c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen enligt Kreditavtalet.
d) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld enligt Kreditavtalet.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt punkterna a)–c) gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägningen till Kredittagaren eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren tillhanda.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt punkten d) gäller ingen uppsägningstid utan skulden förfaller till betalning vid anfordran, om inte Kreditgivaren särskilt medger annat. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna a)–c), är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta.

Har Kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna stycket ovan befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelsen. Om Kreditkostnaden betalas i förtid på grund av uppsägning av kreditavtalet i förtid ska Kredittagaren betala överenskommen ränta och andra kostnader enligt Kreditavtalet för tiden fram till förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter.

10. FÖRBUD MOT ÖVERLÅTELSE AV KREDIT
10.1. Kredittagaren får inte överlåta kreditavtalet till annan part.

10.2. Kreditgivaren får och kan komma att pantsätta eller överlåta fordran på Kredittagaren till annan. Kredittagaren har alltid rätt att göra samma invändningar mot den nye kreditgivaren som han eller hon vid överlåtelsen kunde göra mot Kreditgivaren.

11. BEDRÄGERIER OCH MISSBRUK
11.1. Kreditgivaren har rätt att polisanmäla alla bedrägerier och bedrägeriförsök. Kredittagaren förbinder sig att agera för egen räkning. Om misstanke föreligger att Kredittagaren inte agerar för egen räkning kommer kreditansökan att avslås. Kreditgivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om krediten beviljats på oriktiga förutsättningar.

12. FORCE MAJURE
12.1. Kreditgivaren är inte ansvarig för indirekt eller direkt skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, naturkatastrof, myndighetsåtgärd, bojkott, uppror eller annan liknande incident och omständighet.

13. ÄNDRING AV KREDITVILLKOREN
13.1. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att ändra dessa kreditvillkor om giltigt skäl föreligger. Villkorsförändringar meddelas Kredittagaren genom information på Kreditgivarens hemsida, www.minifinans.se, och genom e-postmeddelande till den e-postadress som Kredittagaren har angett vid Kredittagarens ansökan. Kredittagaren meddelas minst 14 kalenderdagar innan ändringen träder i kraft. Vid ett justerat ränteläge förbehåller sig Kreditgivaren rätten att utan ovan angivna varseltid om 14 kalenderdagar ändra den räntesats, och/eller andra kostnader för tjänsten, som Kredit-tagaren ska betala, förutsatt att Kreditgivaren snarast möjligt informerar Kredittagaren om ändringen samt om Kredittagarens möjlighet att i samband därtill säga upp kreditavtalet.

14. TVIST MED ANLEDNING AV KREDITAVTALET
14.1. Är Kredittagaren missnöjd med Kreditgivaren eller annan omständighet kring kreditavtalet ska klagomål lämnas skriftligen till Kreditgivaren via e-post till kundtjanst@minifinans.se. Kredittagaren kan också välja att vända sig till Konsumentverket eller Allmänna Reklamationsnämnden. Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, ansvarar för tillsyn att konsumentkreditlagen och marknadsföringslagen efterlevs. Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, prövar tvister mellan konsumenter och företag på ansökan av konsumenten.
14.2. Parterna ska i första hand försöka lösa tvist med anledning av krediten eller dessa villkor genom överenskommelse. Lyckas parterna inte nå en överenskommelse kan part vända sig till svensk domstol för att få tvisten avgjord. Svensk lag ska gälla för och tillämpas vid tvist.

15. TILLSYN
Som tillståndspliktigt kreditgivningsföretag står Kreditgivaren under tillsyn av Finansinspektionen Box 7821, 103 97 Stockholm, och Konsumentverket (kontaktuppgifter i punkt 12 ovan).

16. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING
När du vill låna pengar av Kantura AB www.minifinans.se behöver vi veta om du är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning, eller om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person. Du som låntagare svarar på detta genom att markera Ja eller Nej vid ansökan. Vid svar JA vill vi på minifinans ha en detaljerad info med nedan innehåll om din situation som mailas till kundtjanst@minifinans.se

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott och andra ekonomiska brott.

En person i politiskt utsatt ställning är en som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning:

 • Statsöverhuvud
 • Politiker
 • Statsöverhuvud och övriga högt uppsatta politiker
 • Domare i Högsta domstolen och övriga förvaltningsdomstolar
 • Riksrevisorerna
 • Riksbankens direktion
 • Ambassadörer
 • Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
 • VD eller styrelseledamot i statsägda företag
 • Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)
 • Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också
 • Kantura AB måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.
 • Familjemedlem
 • Maka/make, registrerad partner, sambo
 • Barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambo
 • Föräldrar
 • Känd medarbetare
 • Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
 • Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
 • Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

17. SEKKI BLANKETT
Här kan du ladda hem vår Sekki Blankett – Klicka här!

18. Uppdaterade villor
* 2020-11-01 sänkte vi vår uppläggningsavgift från 495 kr till 385 kr.