Integritetspolicy för Minifinans AB

Minifinans AB 556666-0642, ansvarar, i egenskap av personuppgiftsansvarig, för behandlingen av dina personuppgifter i anslutning till vår verksamhet. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver den behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy noggrant innan du använder våra tjänster. a3VuZHRqYW5zdEBtaW5pZmluYW5zLnNl  

Genom att använda Minifinans tjänster, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Minifinans använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur sker insamling av data?

Vi vill erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden för dig. För att kunna göra detta behandlar vi dina personuppgifter. Upplysningar om de kategorier av personuppgifter som vi behandlar lämnas nedan. Du är dock inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi kan erbjuda dig alla våra tjänster och produkter.

Information vi samlar in om dig:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om tjänster - detaljer angående de tjänster du har använt.
 • Finansiell information - din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information - din betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med Minifinans - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information - din geografiska placering.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

 • Genom dina kontakter med oss, t.ex. när du blir kund hos oss eller om du är i kontakt med vår kundservice.
 • Genom att du använder någon av våra tjänster eller produkter, t.ex. när du ansöker om ett lån.
 • Genom att inhämta uppgifter från andra externa källor t.ex. personregister eller vid kreditupplysning.
 • Genom att använda cookies på våra webbplatser.

Vad används dina uppgifter till?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig

 • för att fullgöra avtalet och våra åtaganden gentemot dig
 • för att fullgöra en för Minifinans rättslig förpliktelse.

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras

 • efter en intresseavvägning, där Minifinans intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd
 • sedan du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta kundservice.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina låneärenden, hantera dina fakturor och betalningar för tjänster, göra kreditbedömningar inklusive ta kreditupplysningar, ombesörja registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter samt reklamationer av tjänster. Vid betalningsdröjsmål skickar vi påminnelser och kan själva eller genom samarbetspartner vidta inkassoåtgärder för att få betalt.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse.

Finansiera vår verksamhet

Vi behandlar kunduppgifter inför och vid överlåtelse eller pantsättning av låneportföljer.

Rättslig grund: intresseavvägning (Minifinans har ett berättigat intresse av att kunna finansiera sin verksamhet).

Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder.

Rättslig grund: berättigat intresse.

Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder

Vi behandlar dina kunduppgifter såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (Minifinans har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice).

Direktmarknadsföring

Vi behandlar kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta statistik, för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra tjänster. Vi behandlar låneuppgifter, genom att samla in, spara, bearbeta och analysera, exempelvis att analysera hur just du använder våra tjänster, för att kunna skräddarsy erbjudanden som passar just dig. Marknadsföringen sker via t.ex. brev, telefon, sms och e-post.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunduppgifter).

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillvarata säkerheten för alla våra tjänster, produkter och elektroniska kommunikationsnät, för att upptäcka, förhindra och beivra otillåten användning av tjänsten eller produkten och/eller för att upptäcka, förhindra och beivra bedrägerier, virusattacker m.m.

Rättslig grund: intresseavvägning (Minifinans har ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster och nät) och rättslig förpliktelse.

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter och låneuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078), Konsumentkreditlagen (2010:1846) och Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi kan även komma att lämna dina kunduppgifter och låneuppgifter till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse, intresseavvägning (Minifinans har ett berättigat intresse av att utbyta information med kreditupplysningsföretag).

Hur länge vi sparar dina uppgifter?

Minifinans sparar kunddata endast så länge som det är nödvändigt för att utföra sina kontraktuella åtaganden och tillvarata sina kontraktuella rättigheter gentemot kund och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När Minifinans sparar kunddata för andra syften än för sina kontraktuella åtaganden och rättigheter, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och andra regulatoriska krav, sparas denna data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Cookies

Minifinans använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att till exempel:

 • skapa personliga erbjudanden
 • få information hur besökare interagerar med webbplatsen
 • komma ihåg vad som finns i kundvagnen
 • möjliggöra olika tjänster och funktioner

Ytterligare information om cookies, även kallade kakor, hittar du på vår webbplats, minifinans.se eller på Post-och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter?

Till leverantörer och till bolag i vår koncern som behandlar uppgifter för vår räkning samt till kreditupplysningsföretag och andra samarbetspartners.

Vi anlitar leverantörer och i vissa fall bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra tjänster och samarbetar med kreditupplysningsföretag och med andra företag för att få betalt när kunder är i dröjsmål och för att finansiera vår verksamhet genom överlåtelse eller pantsättning av låneportföljer. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något ändamål som är oförenligt med de ändamål för vilka uppgifterna samlats in.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Minifinans strävar alltid efter att behandla kunddata inom EU/EES. Datat kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES - dock under skydd av Privacy Shield - av Minifinans eller av annan leverantör eller underleverantör.

Då Minifinans är fast beslutet att alltid skydda kunddata, kommer Minifinans att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att kunddata hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU.

Övriga mottagare

Minifinans lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndigheten, Konsumentverket, Skatteverket och Finansinspektionen.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet av denna policy hittar du kontaktuppgifter till Minifinans som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss.

Kontaktuppgifter till Minifinans och till vårt dataskyddsombud

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter t.ex. återkalla ditt samtycke

Om du inte vill ha direktmarknadsföring från oss

Du har alltid rätt tacka nej till vår direktmarknadsföring av tjänster och produkter som görs via SMS, e-post, telemarketing och per post.

Logga in på Mina Sidor på respektive tjänst och markera att du inte önskar få direktmarknadsföring eller ring till vår kundservice eller klicka på avregistrera i SMS:et eller e-postmeddelandet. Du kan även avregistrera dig per brev till adressen nedan. Vänligen ange då namn, personnummer och vilket varumärke det gäller.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig Minifinans

Minifinans är ansvarig för den behandling av våra kunders (konsumenter) personuppgifter som görs för varumärket Minifinans. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen. Minifinans AB, Hantverksvägen 15 436 33 Askim

Dataskyddsombud Minifinans

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att ringa till vår kundservice för Minifinans på telefonnummer 031 175 170 eller skicka e-post till kundtjanst@minifinans.se

Ändring av integritetspolicyn

Minifinans kan komma att ändra denna integritetspolicy. Den ändras på samma sätt som de allmänna villkoren för den tjänst eller produkt som du har hos oss. Vi kommer även meddela ändring på våra webbplatser.

Vi löser ditt lånebehov
snabbt och enkelt

Kostnadsfri rådgivning - Alltid! Vill du få hjälp med din ekonomi och låna pengar vid akut behov? Kontakta oss så hjälper vi dig att fixa vardagen!

FÅ SVAR DIREKT